Prihlásenie pre partnerov V prípade ak ste sprostredkovateľ poistenia, prosím pokračujte až po prihlásení pre partnerov.
1/5

Typ nehnuteľnosti

Ano, kryje. Cyklón, hurikán, tajfún či tornádo lokálne názvy vetra, ktorý sa meria podľa tzv. Beaufortovej stupnice sily vetra. Naše poistenie kryje škody spôsobené vetrom s rýchlosťou nad 60 km/h, takže aj v prípade že meteorologická stanica vo vašom bezprostrednom okolí nenamerala víchricu ale „iba“ vietor s rýchlosťou naríklad 65 km/h. V prípade tornáda je rýchlosť vetra vždy viac ako 60km/h, takže môžeme konštatovať, že všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku poškodenia tornádom sú kryté.

Áno. Sú dve možnosti ako to spraviť.
1) Môžete ich poistiť Vy, na poistnej zmluve budete uvedený ako poistník no v zmysle poistných podmienok sú poistení členovia domácnosti žijúci na adrese, kde máte poistený váš majetok. 
Teda v prípade ak prenajímate vašu budovu (dom/byt/chatu)  prípadne vaše  zariadenie domácnosti (nábytok, koberce, voľne stojace spotrebiče ako chladnička, práčka, sušička, sporák...) a dojednáte poistenie zodpovednosti členov domácnosti, tak toto poistenie sa vzťahuje na členov domácnosti žijúcich na danej adrese, v danom prípade teda vašich nájomníkov. Má to výhodu, že aj v prípade ak vaši nájomníci vytopia susedov, spôsobia požiar či zadymenie, uzatvorením poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti (nájomníkov bývajúcich na danej adrese) sa jednoducho dokážete vyhnúť zlým vzťahom s so susedmi. Okrem členov takejto domácnosti ( aj vrátane detí do 26 rokov navštevujúcich denné štúdium) sú poistené aj iné osoby, poverené členmi domácnosti na bezplatné opatrovanie domácnosti (starostlivosť o rastliny, vetranie, dohliadanie na domácnosť počas neprítomnosti...) či bezplatné vykonávanie bežných domácich prác (kosenie trávy, umývanie okien, upratovanie...). Toto poistenie zodpovednosti nie je potrebné nijako rušiť či meniť v prípade zmeny nájomníkov. Noví nájomníci budú automaticky krytí týmto poistením od okamihu účinnosti ich nájomnej zmluvy.
Aj napriek tomu, že na samotnej zmluve budete uvedený ako poistník, no žijete v inej domácnosti na inej adrese, týmto poistením krytí nie ste. V prípade, že chcete mať uzatvorené poistenie členov vašej domácnosti, je potrebné aby ste si uzatvorili inú poistnú zmluvu (poistenie budovy alebo poistenie domácnosti) na adrese, kde bývate.
2) Poistenie si môžu dojednať podnájomníci, teda ako poistník bude uvedený člen domácnosti, ktorý si vašu budovu (dom/byt/chatu) prenajíma.
Samozrejme, aj samotní nájomníci si spolu s poistením ich majetku (domácnosti v dome/byte/chate) môžu uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti na danej adrese. V prípade, ak sa nájomníci rozhodnú odsťahovať sa a písomne nám oznámia začiatok presťahovania svojej domácnosti na ich novú adresu – adresu (miesto poistenia), tak túto novú adresu v ich poistnej zmluve upravíme a od nasledujúceho dňa po doručení  oznámenia a budú poistení na novej adrese.

Áno, no iba za predpokladu, že máte spolu uzatvorenú písomnú zmluvu o zapožičaní alebo prenájme hnuteľných či nehnuteľných vecí. Poistenie sa však nevzťahuje sa na žiadne škody spôsobené blízkym osobám (viď. slovník). Rovnako ako pri uzatvorení poistenia Zodpovednosti členov domácnosti sú dve možnosti ako uzatvoriť poistenie Zodpovednosti za škodu na veciach zapožičaných, prenajatých. 
1) Môžete ich poistiť Vy, na poistnej zmluve budete uvedený ako poistník no v zmysle doplnkových poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti sú poistení členovia domácnosti žijúci na adrese, kde máte poistený váš majetok. 
Teda v prípade ak prenajímate vašu budovu (dom/byt/chatu),  prípadne vaše  zariadenie domácnosti (nábytok, koberce, voľne stojace spotrebiče ako chladnička, práčka, sušička, sporák...) a dojednáte poistenie zodpovednosti za škodu na veciach zapožičaných alebo prenajatých, tak toto poistenie sa vzťahuje na členov domácnosti žijúcich na danej adrese, v danom prípade teda vašich nájomníkov. Toto poistenie zodpovednosti nie je potrebné nijako rušiť či meniť v prípade zmeny nájomníkov. Noví nájomníci budú automaticky krytí týmto poistením od okamihu účinnosti ich nájomnej zmluvy.
Aj napriek tomu, že na samotnej zmluve budete uvedený ako poistník, poistenie sa bude vzťahovať ja na škody, ktoré nájomníci spôsobia vám (ak nie ste s nájomníkom blízka osoba). V prípade, že chcete mať kryté škody na veciach zapožičaných alebo prenajatých ktoré spôsobia členovia vašej domácnosti, je potrebné aby ste si uzatvorili inú poistnú zmluvu (poistenie budovy alebo poistenie domácnosti vrátane poistenia zodpovednosti) na adrese, kde bývate.
2) Poistenie si môžu dojednať podnájomníci, keď ako poistník bude uvedený člen domácnosti, ktorý si vašu budovu (dom/byt/chatu) prenajíma.
Samozrejme, aj samotní nájomníci si spolu s poistením ich majetku (domácnosti v dome/byte/chate) môžu uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na veciach zapožičaných alebo prenajatých s miestom poistenia na adrese vašej nehnuteľnosti. V prípade, ak sa nájomníci rozhodnú odsťahovať sa a písomne nám oznámia začiatok presťahovania svojej domácnosti na ich novú adresu – adresu (miesto poistenia), tak túto novú adresu v ich poistnej zmluve upravíme a od nasledujúceho dňa po doručení  oznámenia a budú poistení na novej adrese.

Tieto náklady sú poistené do 100% výšky nákladov na vyhľadanie miesta poškodenia vrátane nákladov na opravu potrubia, ak k poškodeniu dôjde z dôvodu poistnej udalosti, t.j. poisteným rizikom (napr. zosuv pôdy, povodňou, zamznutie, zemetrasenie, ...) . Ak k poškodeniu potrubia nedošlo z dôvodu posteného rizika, poisťovňa nehradí škody na samotnom potrubí. Spravidla sú to situácie zapríčinené jeho zlým technickým stavom, opotrebením, koróziou, ... .
Ak ste si dojednali poistenie budovy tak kryjeme aj stavebné súčasti vo vašom vlastníctve. Na rozdiel od okien, dverí či fasády však vodovodné či kanalizačné potrubia, ktoré privádzajú či odvádzajú vodu môžu byť v špecifických prípadoch vo vašom vlastníctve aj mimo vášho pozemku. Ak je preukázané, že takéto potrubia vlastníte, uhradíme škodu aj v prípade ak škoda vznikla na tej časti potrubia, ktorá je mimo vášho pozemku.
Poistné krytie Únik vody je súčasťou základných rizík a zahŕňa okrem samotných nákladov na odstránenie následkov úniku na poistenom majetku aj náklady na samotné vyhľadanie úniku v rámci nákladov na odvrátenie  alebo zmiernenie následkov PU. Je dobré, ak nás v takomto prípade bezodkladne kontaktujete, nakoľko v našom ponímaní sa jedná o náklady na špecializovanú firmu, ktorá dokáže takúto poruchu vyhľadať modernými prostriedkami bez fyzického poškodenia budovy, mimo samotného miesta úniku. Nekryjeme však také náklady, ak niekto neodborným postupom bude "sekať potrubie v stene" aby zistil, že únik je na inom mieste.  Je vhodné počkať s odstraňovaním následkov škôd až do nášho súhlasu okrem prípadov, ak z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov je potrebné začať s odstraňovaním škôd čo najskôr.

Poistenie by malo kopírovať zmeny reálnej situácie v živote. Takže odporúčame skontrolovať rozsah poistenia vždy, ak spravíte väčšiu rekonštrukciu, dodatočne postavíte bazén, altánok či iné stavby vyššej hodnoty. Rozhodne odporúčame predchádzať vzniku škody ako následne riešiť poistnú udalosť a preto odporúčame aktualizovať poistnú zmluvu aj po inštalovaní zabezbečovacieho systému, ktorý môže monitorovať pohyb či vniknutie do objektu, hlásiť zvyšenie teploty či dym v prípade požiaru alebo signalizovať únik vody.

Na náhradné ubytovanie má poistený nárok, ak je nehnuteľnosť následkom poistnej udalosti neobývateľná. Nemáme vymedzený žiadny limit na výšku nákladov. Výška poistného plnenia však nesmie presiahnuť poistnú sumu ( napr. dom poistený na 100.000€, výška nákladov na opravu a náklady na náhradné ubytovanie môžu byť spoločne maximálne do 100.000€).

Na jednej poistnej zmluve si môžete poistiť svoju budovu, domácnosť, zodpovednosť za škodu a rôzne pripoistenia – všetky možnosti nájdete v online kalkulačke na obrazovke 3/5. Platba za takúto poistnú zmluvu prebieha iba v jednej výške poistného a s jedným variabilným symbolom.

Garáž (ak je samostatne stojaca) je chápaná ako vedľajšia stavba prislúchajúca k poistenému bytu, rodinnému domu alebo chate. Garáž alebo garážové státie máte poistené automaticky a to do výšky 25% z poistnej sumy budovy (byt, rodinný dom, chata), pričom môže byť umiestnená kdekoľvek na území SR bez toho, aby ste konkrétne miesto uviedli do poistnej zmluvy. Garáž (ak je súčasť hlavnej budovy) je poistená automaticky a jej rozmery sa v tom prípade započítavajú do úžitkovej/podlahovej plochy.

Kľudne sa sťahujte tak často, ako chcete a potrebujete. Stačí, ak nám len oznámite začiatok svojho sťahovania a my upravíme adresu miesta poistenia na vašej súčasnej poistnej zmluve. Nie je teda potrebné rušiť poistnú zmluvu a uzatvárať si novú.

Áno, samozrejme. Detský kočiar a napr. aj invalidný vozík sú poistené nielen v priestoroch vašej domácnosti, no na celom území SR. Ak vám ho poškodia alebo rovno celý ukradnú, vzťahuje sa naň poistenie za predpokladu, že túto udalosť oznámite Polícii SR.

Áno za predpokladu, že je používaný na bývanie. Chápeme, že nie každý človek má toľko finančných prostriedkov, aby si mohol dovoliť vlastniť a bývať v plnohodnotnom bytovom priestore a preto radi umožníme poistenie aj v takýchto prípadoch, nie je potrebné nás pred uzatvorením takéhoto poistenia kontaktovať.

Áno, za predpokladu, že na podnikateľské účely slúži maximálne polovica úžitkovej plochy vašej budovy. Ak by ste na podnikanie používali viac ako polovicu jeho rozlohy, je možné budovu a jej prípadné zariadenie poistiť prostredníctvom produktov pre malých a stredných podnikateľov.

Nie, nie sú poistené. Ak požadujete poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku cudzím osobám počas poľovačky, obráťte sa, prosím, na lovecký spolok, ktorého ste členom.

V tomto prípade sa pre vaše prípadne stavy núdze a čerpanie asistenčných služieb vzťahuje maximálny rozsah uvedený v rozšírenom balíku asistenčných služieb. Nie je možné limity základného a rozšíreného balíka asistenčných služieb spočítavať.

Samozrejme, poistení sú všetci členovia domácnosti a to aj deti, ktoré študujú na vysokej škole a voči ktorým majú ich zákonní zástupcovia vyživovaciu povinnosť. Samozrejme, vaše deti nie sú poistené len na území SR, no na celom území Európy, takže poistené sú aj počas štúdií napr. v Nemecku či Španielsku. Viac informácii sa dozviete v doplnkových poistných podmienkach venovaným zodpovednosti za škodu.

  1. Cena poistného závisí od mnohých faktorov, ale všeobecne môžeme povedať, že by sa meniť mohla iba vo výnimočných prípadoch. Môže k tomu dôjsť napr. ak sa:
    1. Rozhodnete zmeniť niektorý z cenotvorných údajov na poistnej zmluve (napr. spoluúčasť, poistnú sumu alebo rozsah poistenia).
    2. Výrazne zmení index stavebných prác a materiálov či index spotrebiteľských cien, vtedy vám vo vašom vlastnom záujme navýšime poistné sumy vášho majetku tak, aby ste v prípade poistnej udalosti dostali primerané náklady na opravu alebo na obstaranie veci a nie len ich časť – tento mechanizmus ako ochrana pred podpoistením sa volá „indexácia“.
    3. Výrazne zmenia predpisy, ktoré upravujú naše podnikanie alebo sa zmenia iné dôležité podmienky, ktoré majú zásadný vplyv pre určenie výšky poistného. Nebojte sa však, ide o veľmi špecifické a nanajvýš zriedkavé situácie, no ak k nim dôjde, zmenu výšky poistného vám oznámime a samozrejme aj vysvetlíme písomne v dostatočnom časovom predstihu tak, aby ste sa mohli sami rozhodnúť, či v poistení budete pokračovať za zmenených podmienok alebo nie. 

Samozrejme, okrem nábytku, oblečenia, elektroniky, cenností, vecí na zárobkovú činnosť a výkon povolania a iných vecí, ktoré vám slúžia v domácnosti k vášmu životu, máte poistené aj všetky športové potreby, t.j. aj bicykle a to do bez limitu v mieste poistenia. Bicykle si však môžete poistiť za príplatok voči špeciálnym rizikám formou pripoistenia (základné riziká, krádež vlámaním a lúpež, vandalizmus a dopravná nehoda) a tak budú chránené nielen vo vašom byte, garáži či pivnici, ale na celom území Európy. Toto pripoistenie umožnuje poistiť až 5 bicyklov, kolobežiek (alebo ich elektrických verzií), cyklovozíkov či cykloprívesov do limitu 5 000 € na jeden kus.

Mobilný dom je možné poistiť ak spĺňa podmienky pevného spojenia so zemou podľa stavebného zákona (§ 43). 
Teda okrem spojenia pevným základom, je akceptované ako pevné spojenie so zemou aj upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu alebo ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe. Za pevné spojenie so zemou je taktiež akceptované aj pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia (teda napr. pripojenie na elektrickú, vodovodnú či kanalizačnú sieť) prípadne umiestnenie pod zemou.
Ak je mobilný dom trvalo obývaný, je možné ho poistiť ako rodinný dom.
Ak mobilný dom nie je trvalo obývaný, je potrebné poistiť ho ako chatu.
Pri pri voľbe konštrukčných materiálov vyberte prevládajúci materiál v zmysle popisu v kalkulačke.